سايت SAP
متدلوژي پياده سازي
-(15 Body)  Print

SAP مشتريان خود را براي مديريت راهکارهاي تجاري پشتيباني مي‌کند؛ اين پشتيباني از طريق ارائه به‌روش‌ها، فرآيندهاي تجاري استاندارد و متدولوژي‌هاي پياده‌سازي ميسر مي‌شود. متدولوژي فعلي SAP جهت پياده‌سازي SAP Activate نام دارد که در دو نسخه براي راهکارهاي درون سازماني (On-Premise Solution) و راهکارهاي ابري (Cloud Solution) ارائه مي‌شود. لازم به ذکر است متدولوژي پيشين SAP با نام ASAP همچنان قابل دسترس است؛ البته کمپاني SAP تمام قسمت‌هاي اين متدولوژي را به‌روزرساني نمي‌کند. در ذيل مراحل هر يک از متدولوژي‌ها به اختصار توضيح داده شده است:

 •  

  آماده‌سازي

  در اين فاز آماده‌سازي برنامه اوليه پروژه SAP انجام مي‌شود.

 •  

  بلوپرينت

  هدف از اين فاز رسيدن به درک مشترک از خواسته هاي مشتري از SAP جهت مديريت کسب و کار است. خروجي اين فاز مستندي از نتايج بدست آمده در کارگاههاي نيازسنجي است.

 •  

  محقق سازي

  هدف اين فاز پياده سازي نيازهاي فرآيندي سازمان بر اساس بلوپرينت است. پيکربندي در دو مرحله انجام مي شود: پيکربندي اوليه (قسمت عمده) و پيکربندي نهايي (قسمت باقي مانده)

 •  

  آماده سازي نهايي

  هدف اين فاز تست، آموزش کاربران نهايي، مديريت سيستم و انجام اقدامات دوره گذار است. همچنين کليه موضوعات باز در اين مرحله تعيين تکليف مي شوند.

 •  

  اجرا و پشتيباني

  هدف اين فاز انتقال از سيستم غيرعملياتي و پروژه محور به محيط اجرايي و عملياتي است.

 •  

  عمليات

  هدف عمده اين فاز اطمينان از عملکرد سيستم است.

 •  

  آماده‌سازي

  برنامه ريزي و آماده سازي اوليه پروژه انجام مي شود. در اين فاز پروژه شروع، برنامه ها نهايي، تيم تخصيص و کارها در جهت مسير شروع بهينه پروژه هستند.

 •  

  اکتشاف

  تحليل شکاف به منظور حصول اطمينان از کارايي راهکار در زمينه نيازهاي فرآيندي سازمان انجام مي شود. شکاف هاي شناسايي شده و مقادير پيکربندي براي استفاده در فاز بعدي جمع آوري مي شوند.

 •  

  محقق سازي

  محيط سيستمي در نتيجه تکرار فرآيند پيکربندي و تست آماده مي شود به نحويکه فرايندهاي تجاري شناسايي شده در فاز قبل پوشش داده شده و يکپارچگي نيز لحاظ شود. در اين فاز داده ها وارد شده، اقدامات تطبيق رخ مي دهد و فعاليت ها برنامه ريزي مي شوند.

 •  

  گسترش

  تنظيم محيط عملياتي، تائيد آمادگي سازماني مشتري و انتقال عمليات به سيستم جديد در اين فاز انجام مي شود.

 •  

  اجرا

  اجراي سيستم جديد، اعمال استاندارد هاي عملياتي SAP جهت بهينه سازي عمليات

 •  

  آماده‌سازي

  برنامه ريزي و آماده سازي اوليه پروژه انجام مي شود. در اين فاز پروژه شروع، برنامه ها نهايي، تيم تخصيص و کارها در جهت مسير شروع پروژه بهينه هستند.

 •  

  اکتشاف

  تحليل شکاف به منظور حصول اطمينان از کارايي راهکار در زمينه نيازهاي فرآيندي سازمان انجام مي شود. شکاف هاي شناسايي شده و مقادير پيکربندي براي استفاده در فاز بعدي جمع آوري مي شوند.

 •  

  محقق سازي

  محيط سيستمي در نتيجه تکرار فرآيند پيکربندي و تست آماده مي شود به نحويکه فرايندهاي تجاري شناسايي شده در فاز قبل پوشش داده شده و يکپارچگي نيز لحاظ شود. در اين فاز داده ها وارد شده، اقدامات تطبيق رخ مي دهد و فعاليت ها برنامه ريزي مي شوند.

 •  

  گسترش

  تنظيم محيط عملياتي، تائيد آمادگي سازماني مشتري و انتقال عمليات به سيستم جديد در اين فاز انجام مي شود.

 

 تلگرام لينکدين

تهران خيابان پانزدهم گاندي پلاک25
seainfo[@]samenea.com
شماره تماس: 81137000-021